• Help LineNumber              

  • 080-22261131


  • Line open from 10AM - 5PM, Monday to Friday
APPLICATION FOR THE POST OF WARDER-RECRUITMENT-2015
«ÃPÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð (£ÉêÀÄPÁw)-2015
E4/¹Dgï-9/£ÉêÀÄPÁw-2015, ¢£ÁAPÀ: 18.06.2015
PET / PST Call letter has been uploaded for Warder-Recruitment-2015, Download (from My Applications)
News & Events
FINAL SELECT LIST OF WARDER- RECT-2015  
PROVISIONAL SELECT LIST OF WARDER - 2015  
PET / PST Call letter has been uploaded for Warder-Recruitment-2015, Download (from My Applications) and attend the PET / PST Call lette as per the schedule mentioned in Call Letter
PET & PST ELIGIBLE CANDIDATE’S LIST FOR POST OF WARDER-RECRUITMENT-2015
Final Answer Key
written examination Provisional key Answer 
SERIES - A, SERIES - B, SERIES - C, SERIES - D
Click here to view Written Examination of Warder Recruitment-2015 Centrewise information 
Written examination call letter has been uploaded for Warder, download (from my application) and attend the written examination as per the schedule mentioned in the call letter
Sl.NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå DESCRIPTION / «ªÀgÀ DATE / ¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ 29/06/2015
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/07/2015
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE / D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/07/2015
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
01 WARDER
GM 20 YEARS
20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28.07.2015
KNOW YOUR AGE
BORN BETWEEN 28.07.1989 AND 28.07.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 20 YEARS
20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 28.07.1987 AND 28.07.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
WRITTEN EXAMINATION PHYSICAL EFFICIENCY AND FITNESS TEST
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
Warder SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
POST ITEM QUALIFYING TIME / DISTANCE FOR MEN QUALIFYING TIME / DISTANCE FOR WOMEN
warder 100 Mtrs run 15 Seconds 18.5 Seconds
High Jump 1.20 Mtrs 0.90 Mtrs
Long Jump 3.80 Mtrs 2.50 Mtrs
Shotput:7.26Kg for Men,
3.63Kg for Women
5.60 Mtrs 3.75 Mtrs
800 Mtrs run for Men
200 Mtrs run for Women
2 Minute 50 Seconds 40 Seconds
NOTE
For High Jump, Long Jump and Shot put three chances each shall be given to every candidates This is a qualifying test and the candidates must pass in 3 out of 5 items.
ITEM For Men For Women
HEIGHT 168cm 157cm
CHEST Minimum chest girth- must not be less than 86 cms, with a minimum expansion of 5 Cms Not applicable
WEIGHT Not applicable 46 Kg
HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ
01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts /
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
  1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir /
1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the Eligibility Certificate to prove the Claim an Individual as a Local Person /
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
  Birth Certificate / d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ (or) Residence Certificate / ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ
  Study Certificate / ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ (or) Marriage Certificate / «ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ
  Certificate of Home town(or Place) / ¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ (or) Warsa Certificate / ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ
Sl.NO NAME OF THE POST NO OF POSTS RESERVED FOR NON-LOCAL NO OF POSTS RESERVED FOR LOCAL (HK) CLASSIFICATION OF POSTS
1 WARDER 251 69

NOTE :

  • PAYMENT SHOULD BE MADE IN STATE BANK OF MYSORE (SBM).
  • CANDIDATES HAVE TO FILL THE APPLICATION AND GENERATE THE CHALLAN AND MAKE THE PAYMENT IN THE RESPECTIVE BANK.

n¥Ààt :

  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ(J¸ï.©.JA.) ±ÁSÉUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.